Algemene voorwaarden


Voorwaarden voor gebruik

Preambule : ONLINE TEGOED biedt haar leden een dienst aan voor bankieren op afstand via de website www.bsi-credt.com.

Artikel 1: Doel :

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden is het bepalen van de voorwaarden waaronder het lid (hierna te noemen de "Gebruiker") toestemming krijgt om de Site te gebruiken en te profiteren van de functies van de Site (hierna te noemen de "Dienst") door in te loggen op de gepersonaliseerde zone die toegankelijk is vanaf de website www.bsi-credt.com (hierna te noemen de "Site").

De toekenning van een wachtwoord geeft toegang tot de Dienst, toegankelijk via de Site zoals;

Raadplegingen, simulaties van leningen, verzoeken om overschrijving (afhankelijk van de status van de aanvrager), aanvragen van consumentenkrediet, bijwerken van contactgegevens, online aanvraagformulieren, maken en beheren van afspraken, e-statement, kijkpunten, wijzigen van persoonlijke informatie, deactiveren van de rekening.

De Gebruiker die van de Dienst gebruik wenst te maken, neemt kennis van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, aanvaardt deze en verbindt zich ertoe ze na te leven. Deze Algemene Voorwaarden vormen een contract tussen de Gebruiker en ONLINE TEGOED (hierna genoemd het "Contract").

Indien de Gebruiker de in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vervatte verplichtingen en voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet wenst te aanvaarden, wordt hij verzocht van elk gebruik van de Dienst af te zien.

Artikel 2: Voorwaarden voor toegang tot de Dienst

Het verzoek om een wachtwoord voor de Service wordt geacht te zijn aanvaard zodra het lid deze Algemene online gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard.

De toegang tot de Site en de Dienst wordt effectief na ontvangst door de Gebruiker van het door ONLINE TEGOED toegezonden wachtwoord.

De Dienst is gratis toegankelijk voor iedere Gebruiker met internettoegang. Alle kosten in verband met de toegang tot de Dienst, zowel de kosten voor hardware, software als internettoegang, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn/haar computerapparatuur en internettoegang.

De Gebruiker erkent dat hij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot de Dienst en deze te gebruiken.

Artikel 3: Beschikbaarheid van de dienst

ONLINE TEGOED verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een zo goed mogelijke beschikbaarheid van de dienst bsi-credt.com te waarborgen

De gebruiker erkent ervan op de hoogte te zijn gesteld dat de site 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, technische of informaticaproblemen, moeilijkheden die verband houden met de structuur van het telecommunicatienetwerk, onafhankelijk van ONLINE TEGOED.

ONLINE TEGOED behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Service of een deel ervan te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen om onderhoud te verzekeren, of om welke andere reden dan ook, zonder dat de onderbreking aanleiding geeft tot enige verplichting of vergoeding.

Artikel 4: Identificatie en authenticatie bij de onlinedienst

De toegang tot de Dienst is voorbehouden aan de Gebruiker.

Elke gebruiker heeft zijn eigen login en wachtwoord voor dit doel.

- Identificator: code die de identificatie van de gebruiker mogelijk maakt ;

- Wachtwoord: wordt op verzoek door ONLINE TEGOED aangemaakt; deze code kan vervolgens op elk moment door het Lid vrijelijk worden gewijzigd.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en de veilige bewaring van zijn wachtwoord en zal dit niet aan derden meedelen. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik, de bewaring en de vertrouwelijkheid van zijn toegangscodes, evenals voor de gevolgen van de bekendmaking ervan, zelfs onvrijwillig, aan een derde.

De Site is zo ontworpen dat geen toegang kan worden verkregen zonder voorafgaande invoering van de toegangscodes en authentificatieprocedures van de Gebruiker.

Opnieuw instellen van het wachtwoord: om de gebruiker in staat te stellen zijn wachtwoord opnieuw in te stellen, vraagt ONLINE TEGOED, nadat hij zijn identificatiecode en geboortedatum heeft ingevoerd, de gebruiker zich te verifiëren via zijn e-mailadres en/of zijn mobiele telefoonnummer :

- Per e-mail; een eenmalige klikbare hyperlink met een geldigheidsduur van 24 uur wordt naar het e-mailadres van de Gebruiker gestuurd. Door op deze link te klikken, wordt de gebruiker doorverwezen naar de fase "wachtwoord wijzigen.

Het nieuwe wachtwoord moet acht (8) cijfers lang zijn en moet worden ingevoerd met het numerieke toetsenbord dat op het scherm wordt weergegeven.

- Per SMS; een SMS met een zes (6) cijferige OTP code zal naar het telefoonnummer van de Gebruiker worden gestuurd. Deze code wordt alleen gebruikt om de Gebruiker te authenticeren en is twintig (20) minuten geldig. De gebruiker moet deze code online invoeren en zal worden doorverwezen naar de pagina "wachtwoord wijzigen".

Het nieuwe wachtwoord moet acht (8) cijfers lang zijn en moet worden ingevoerd met het numerieke toetsenbord dat op het scherm wordt weergegeven.

Indien de SMS niet wordt ontvangen en de hierboven vermelde termijn verstrijkt, verschijnt een hyperlink op de pagina "wachtwoord invoeren". Door op deze link te klikken, zal de gebruiker een nieuwe code ontvangen die de vorige code zal annuleren en vervangen

Na verschillende mislukte pogingen om de per SMS verzonden OTP-code in te voeren, wordt het toegangsapparaat tot de Dienst onbruikbaar. De Gebruiker moet een nieuw verzoek indienen overeenkomstig de procedures voor het opnieuw instellen van het wachtwoord.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en de veilige bewaring van zijn wachtwoord.

Artikel 5: Prijsstelling

De toegang tot de dienst is gratis, exclusief de kosten voor internettoegang en telefoongesprekken die rechtstreeks door de exploitanten in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Online aanbod en online diensten

De producten en diensten die op de gepersonaliseerde zone van de Site worden voorgesteld, zijn bestemd om te worden aangeboden en gebruikt in overeenstemming met de geldende contractuele voorwaarden en tarieven. De algemene voorwaarden van de on line aangeboden aanbiedingen (met name overschrijvingen van rekening naar rekening, on line leningen) zijn toegankelijk bij de aanvraag van deze diensten.

Artikel 7: Veiligheid

De login en het wachtwoord zijn persoonlijk voor elke gebruiker.

De Gebruiker verbindt zich ertoe te waken over de bewaring en vertrouwelijkheid van de identificatie-elementen, en elke onvoorzichtigheid te vermijden die zou kunnen aanzetten tot frauduleus gebruik van de online Dienst via bsi-credt.com

Om veiligheidsredenen verzoekt ONLINE TEGOED de Gebruiker zijn wachtwoord regelmatig te wijzigen en het niet aan een derde mee te delen. ONLINE TEGOED aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van misbruik of frauduleus gebruik van het wachtwoord.

Bovendien nodigt ONLINE TEGOED de Gebruiker uit om de verbinding met de Site te verbreken door op de link Verbreken te klikken (met name in het geval van gebruik op een zelfbedieningscomputer).

De Gebruiker van de Site wordt ervan in kennis gesteld dat, bij het bezoeken van deze Site, informatie tijdelijk in het geheugen of op zijn harde schijf kan worden opgeslagen om het navigeren op de Site te vergemakkelijken (gebruik van cookies: Voor meer informatie, zie ons cookiebeheerbeleid). De Gebruikers van de Site erkennen dat zij op de hoogte zijn gebracht van deze praktijk en geven ONLINE TEGOED toestemming om deze te gebruiken.

Artikel 8: Oppositie

De Gebruiker kan te allen tijde verzoeken niet langer over een wachtwoord te beschikken door ONLINE TEGOED hiervan op de hoogte te stellen, via zijn persoonlijke ruimte, door op de link "mijn account deactiveren" te klikken.

Reactivering van de Dienst kan alleen geschieden op schriftelijk verzoek van de Gebruiker.

Artikel 9: Duur en beëindiging

Het Contract wordt gesloten voor onbepaalde duur, vanaf de aanvaarding door de Gebruiker van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site, door het vakje "Ik aanvaard de Algemene Gebruiksvoorwaarden" aan te vinken.

Door de Service aan te vragen, erkent het Lid dat hij kennis heeft genomen van de informatie in de Algemene Gebruiksvoorwaarden (inhoud en beschikbaarheid van de service, werkingsprocedures) en deze zonder voorbehoud aanvaardt, ...).

De Gebruiker kan te allen tijde verzoeken niet langer over een wachtwoord te beschikken, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van artikel 8 van deze overeenkomst.

De toegang tot de Dienst zal eveneens, zonder voorafgaande kennisgeving, worden afgesloten indien de status van de Gebruiker niet langer wordt gerespecteerd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid :

ONLINE TEGOED neemt een middelenverbintenis op zich met betrekking tot de uitvoering van de Dienst.

Zij is in geen geval verantwoordelijk voor storingen in de toegang tot de Dienst die verband houden met de internetprovider van de Gebruiker.

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit een transmissie- of verwerkingsfout van zijn kant.

Artikel 11: Wijzigingen van de Dienst

ONLINE TEGOED kan te allen tijde haar website beëindigen of wijzigen. Rekening houdend, in het bijzonder, met de mogelijke uitbreidingen en verbeteringen van de Dienst, behoudt ONLINE TEGOED zich het recht voor om de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Dienst op elk moment aan te passen of te wijzigen, om de wettelijke en technische ontwikkelingen te respecteren. De Gebruiker zal één (1) maand voor de inwerkingtreding van deze wijzigingen online op de hoogte worden gebracht. Indien de Gebruiker het er niet mee eens is, kan hij de Dienst opzeggen overeenkomstig de voorwaarden van artikel 8, hetzij door middel van een schriftelijke brief die per aangetekende brief met ontvangstbevestiging wordt verstuurd naar het volgende adres

ONLINE TEGOED

4 Rue Du Général Baratier

51100 REIMS

Artikel 12: Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door de Gebruiker van de Dienst worden meegedeeld, zijn bestemd voor ONLINE TEGOED, die belast is met de verwerking ervan, met het oog op het beheer van de commerciële relatie, de klantenwerving en de commerciële promotie. De informatie kan voor commerciële prospectiedoeleinden worden doorgegeven aan entiteiten van het Banques Populaires-netwerk. De informatie wordt uitsluitend extern meegedeeld met het oog op het beheer of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De aldus meegedeelde gegevens zijn verplicht voor de verwerking van de functionaliteiten van de Dienst.

Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, heeft de gebruiker recht op toegang tot en rectificatie van de hem betreffende gegevens, alsmede het recht om op legitieme gronden bezwaar aan te tekenen. De Gebruiker heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen commerciële prospectie.

De Gebruiker kan deze rechten uitoefenen door zich schriftelijk tot ONLINE TEGOED te wenden met een kopie van een identiteitsbewijs dat zijn handtekening draagt.

Artikel 13: Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die door een webpaginaserver op de computer van de internetgebruiker worden geplaatst. Zij worden gebruikt om de navigatie te vergemakkelijken en om de registratie- of publieksmetingprocedures te stroomlijnen.

De Site maakt van tijd tot tijd gebruik van deze cookies.

ONLINE TEGOED kan "cookies" op uw computer installeren. Een "cookie" slaat informatie op met betrekking tot het surfen op de Site door uw computer (de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) die ONLINE TEGOED kan lezen tijdens uw volgende bezoeken.

Browsers aanvaarden standaard cookies. U kunt echter de opties van uw browser wijzigen om ervoor te kiezen geen cookies te accepteren (meer info: http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/ ).

Meer informatie over ons cookiebeleid

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, uitvoering of interpretatie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden dat tussen de Gebruiker en ONLINE TEGOED zou kunnen ontstaan, zal aan de Franse rechtbanken worden voorgelegd indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen om het geschil op te lossen.

CEO van ONLINE TEGOED

Enkele feiten over ons

about

927

Getuigenissen

Onze klanten praten er elke keer over. Hoe zit het met jou?

1867

Tevreden klanten

Met ONLINE TEGOED is tevredenheid 100% gegarandeerd.

194

Awards

Ons professionalisme wint het elk jaar weer van organisaties.

2230

Gesubsidieerde dossiers

Elk jaar financieren wij een groot aantal projecten.